Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД – Велики Преслав


Регистрирана като самостоятелно юридическо лице на 12.09.2000 година. Собственик на 100 % от капитала на болницата е общината.

Дейността на болницата е : диагностика и лечение на свръх остри, остри и изострени  хронични заболявания от терапевтично,неврологично и психиатрично естество, рехабилитация, медицински услуги и др.

Лекуват се всички спешно болни и тези, чието състояние не позволява лечение в домашна обстановка.

Болницата разполага със 80 легла, разпределени в 4 отделения .

В стационара работят 17 лекари, от които 14 с придобита специалност.

Стационарната помощ обслужва около 30-хилядното население на Велики Преслав и Върбица.

Параклиничните звена – рентген , клинична лаборатория, физиотерапия – разполагат със съвременна апаратура.

Управител на болницата е д-р Иван Димитров.