Публични покани

1. Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „МБАЛ – В. Преслав ЕООД“
Обявена с публична покана №ID9050005 публикувана на 01.02.2016г.в 14:30h в
регистъра на обществените поръчки.

Договор за доставка на медикаменти.

протокол

МБАЛ-публ.пок.2016

dok_мед_kons_2016

спецификация_мед_конс_2016

публичнапокана1

публичнапокана2

публичнапокана3

публичнапокана4

 

2. Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „МБАЛ – В. Преслав ЕООД“
Обявена с публична покана №ID9038115 публикувана на 16.01.2015г.в 15:00h в
регистъра на обществените поръчки.

публична_покана_2015

спецификация_мед_конс_2015

МБАЛ-публ.пок.2015

dok_мед_kons_2015

протокол публикуван на 30.01.2015 в 15:00h

Договор за доставка на медикаменти публикуван на 12.02.2015 в 15.20h

3.Избор на доставчик на активна ел. енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МБАЛ – Велики Преслав ЕООД   ID9042433, публикувано на 3.06.2015 в 15:30 часа

ППстр.1 ППстр.2 ППстр.3 ППстр.4

УКАЗАНИЯ за провеждане на обществената поръчка

ППел.енергия

ПРОТОКОЛ  публикуван на 18.06.2015 год. в 12:20 h.

Д О Г О В О Рел публикуван на 06.07.2015 год. в 15:40 h.